Voorwaarden

No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from the publisher/editor in chief of Soho Hair.

 

1. Het copyright van de bijdragen in Soho Hair berust bij Soho Hair en de individuele auteurs. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op de site van Soho Hair, berusten enkel en alleen bij Soho Hair.

 

 

2. Het overnemen van (onderdelen van) de bijdragen in Soho Hair in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soho Hair. Het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912 wordt in dit opzicht uitdrukkelijk voorbehouden.

 

 

3. Een bezoeker van deze website mag bijdragen doormailen naar relaties en bekenden. Hij mag ze niet anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, doorzenden of beschikbaar stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van SohoHair.

 

 

4. Het creëren van een hyperlink of een deep link naar de website is zonder meer toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van Soho Hair of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan Soho Hair. Als het linken naar de content van Soho Hair dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van Soho Hair voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van Soho Hair.

 

 

5. Toestemming voor publicatie op internetsites waar Soho Hair geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden.

 

 

6. De redactie van Soho Hair heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op haar website. Soho Hair kan echter niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.

 

 

7. De redactie van Soho Hair is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar website. De criteria waarmee de redactie de bijdragen toetst vindt u in de Info voor auteurs. De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op enkele omgangsvormen zoals vermeld in de Code of conduct. Plaatsing of niet plaatsing van reacties of columns gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen.

 

 

8. De redactie van Soho Hair heeft de bijdragen op haar website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.

 

 

9. Het gebruik van de website van Soho Hair impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

 

 

Social media iconen designed door : https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect

© 2023 SohoHair

Alle rechten voorbehouden.